OPLEIDING PSBK
Programma PSBK
Lees verder

Je onderzoekt, ontwikkelt en verdiept in dit eerste jaar van onze ACT therapie opleiding je professionele competenties als therapeut.

Programma PSBK
Psychosociale Basiskennis CPION

De opleiding Psychosociale Basiskennis is samengesteld en opgebouwd volgens de PLATO normen, een voorwaarde die de gezamenlijke zorgverzekeraars hebben gesteld voor vergoeding in de complementaire zorg. De opleiding wordt twee keer per jaar aangeboden.

Na afloop van deze opleiding beschik je over de benodigde basiskennis, attituden en vaardigheden op het psychosociale en psychopathologische vlak om op veilige en verantwoorde wijze je werk als therapeut te kunnen uitvoeren. De opleiding PSBK van StressWise Academy is CPION erkend (SHO-Registeropleiding).

StressWise psychologen kan je perspectief versterken door een nauwe samenwerking en de werkgarantie.

DEEL I INLEIDEND DEEL PSBK

Dag 1. Inleiding in de psychologie

Introductie van de opleiding en de docenten met een ruime vooruitblik op de doorloop van de opleiding en de eisen waaraan moet worden voldaan voor diplomering. Verschillende theorieën en meest voorkomende behandelmethoden passeren op deze dag de revue.

Dag 2. Ontwikkelingspsychologie en leren

De ontwikkeling en levensloop van de mens zijn belangrijke thema’s binnen de psychologie. Je hele leven lang, vanaf je geboorte tot aan je dood, maak je als mens een veelheid aan psychologische veranderingen mee. Vanaf de babytijd tot de pubertijd volgen deze veranderingen elkaar het snelst op. Deze periode komt op deze lesdag volop aan bod. De focus ligt daarnaast op hoe je als mens kunt leren, onthouden en denken, en hoe dit bijgestuurd of beïnvloed kan worden.

Dag 3. Persoonlijkheidsontwikkeling en sociale psychologie

De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de vorige lesdag vormen de basis voor de lesdag ontwikkelings- en sociale psychologie. Wat kunnen we zeggen van gedragingen, gevoelens en gedachten van het individu in relatie tot anderen, groepen of organisaties. De mens is een zelfsturend wezen maar wordt voortdurend beïnvloed door anderen, ideeën en beelden. Je persoonlijkheid bepaalt voor groot deel je waarneming van de ander.

Dag 4. Geheugen, emotie en stress

Stress is een belangrijke factor voor allerlei gedrag, mentale problemen en psychosociale- en psychosomatische klachten. De rol van stress verklaart – vanuit een psychologisch perspectief in combinatie met de manier waarop emoties worden ervaren en onthouden – veel van onze problemen. Bovendien geeft de ervaren stress een duidelijke richting voor behandeling of verwijzing.

Dag 5. Zorgstelsel, verwijzing, gespreksvoering en medische basisbegrippen

Oefenen met verwijsgesprekken en bespreken van de mogelijke opties voor verwijzingen aan de hand van casuïstiek en de gele en rode vlaggen (zoals benoemd in de PLATO normen). Ter voorbereiding op de lesdagen medische basiskennis worden er een aantal medische begrippen en constructen behandeld.

DEEL II MEDISCHE BASISKENNIS ALS ONDERDEEL VAN PSBK

Dag 6. Fysiologie en anatomie

Functionele anatomie geeft kennis en inzicht in de bouw en de functie van een gezond individu. Hierbij komen – naast basale anatomie en functies – verschillende onderzoeksmethoden aan de orde.

Dag 7. Hart en longen

De werking van het hart, alsook de bouw, het prikkelgeleidingssyteem en de interactie met de longen en ademhaling worden op deze dag behandeld. Het zijn complexe systemen, waarvan de werking en tevens de meest voorkomende ziekten, afwijkingen en klachten worden uitgelicht.

Dag 8. Neurologie | Endocrinologie

Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk hormonen zijn in de motivatie voor en in de aansturing van gedrag. We zien dit bijvoorbeeld heel duidelijk op het gebied van verslaving. Alle gedrag heeft invloed op het brein en laat daar (zichtbaar) sporen na. Dit kan op zichzelf ook weer een motivatie tot gedrag zijn. Een interessante interactie die kan leiden tot bezoek aan een therapeut.

Dag 9. Dermatologie | Geriatrie

De huid is het grootste(!) en ook nog eens het meest zichtbare orgaan. Het is belangrijk om te herkennen wanneer er sprake is van een huidziekte vanwege de invloed op de conditie van het individu, maar ook vanwege de noodzaak tot verwijzing. Tijdens deze bijzondere dag zal ook aandacht besteed worden aan ziekten die gepaard gaan met het ouder worden om herkenning hiervan te bevorderen.

DEEL III AFSLUITEND DEEL PSBK

Dag 10. Psychopathologie 1: angst en stemmingsstoornissen

Aan de hand van beelden en verhalen zullen de meest voorkomende ziektebeelden langskomen. Er zijn ook stoornissen met een bijzondere verschijningsvorm die niet zo vaak voorkomen, waardoor je de gele of rode vlaggen niet (zo snel) herkent. De belangrijkste stoornissen kun je aan het einde van deze dag allemaal herkennen.

Dag 11. Psychopathologie 2: overige stoornissen

Een interactieve dag over persoonlijkheidsstoornissen, aandachtsstoornissen en eetstoornissen, waarbij eigen inbreng en ervaring goed van pas kan komen. We besluiten deze dag met een quiz over de opgedane kennis over psychopathologie 1 en 2.

Dag 12. Kritisch denken in de psychosociale praktijk | Herkansingen (in geval van eerdere

afwezigheid of onvoldoende resultaat)

Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten binnen het psychosociale werkveld is het noodzakelijk om je regelmatig bij te scholen en vakliteratuur bij te houden. Om goed te kunnen begrijpen wat de implicaties zijn van nieuw onderzoek is het belangrijk om artikelen kritisch te kunnen benaderen en goed te kunnen reflecteren op je eigen werk. Ook door het professionele contact met collega’s uit je werkveld kun je groeien als professional.

EINDTOETS

Dag 13. Alarmsymptomen, terugblik en eindtoets met casus

Alle rode en gele vlaggen worden nog eens herhaald op een creatieve manier en getoetst