Klachtenregeling
Mocht je een klacht hebben bespreek het dan eerst met onze medewerkers
Lees verder
Cursisten kunnen scholingspunten krijgen voor deze Masterclass van beroepsvereniging NFG.

Klachtenregeling

StressWise Academy probeert klachten te voorkomen. Mocht je toch een klacht hebben, dan proberen wij het eerst zelf voor jou op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen StressWise Academy en haar deelnemer(s) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Een klacht melden
Heb je een klacht? Wend je eerst tot een van de docenten. Schroom niet om de klacht eerst bespreekbaar te maken bij de docent, de hoofdopleider of de directeur. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden beantwoord of opgelost, dan kun je je klacht verwoorden in een e-mail en deze sturen aan klachten@stresswiseacademy.nl t.a.v. onze onafhankelijke klachtenfunctionaris Marleen Pasmans. Klachten worden vertrouwelijk behandeld, als dossier geregistreerd en voor de duur van de daarvoor vastgestelde termijn bewaard. Je kunt je klacht binnen zes maanden na de gebeurtenis indienen en er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking. De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of gevolgd hebt, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Zo wordt je klacht opgelost
Nadat je je klacht per e-mail hebt ingediend krijg je binnen vijf werkdagen een bericht dat de klacht bij StressWise Academy is ontvangen. De klachtenfunctionaris onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat zij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan je weten. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de docent van de betreffende cursus verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven. De functionaris zendt je een afschrift daarvan. Is het naar het oordeel van de functionaris niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken docent zich een oordeel te vormen, dan hoort de functionaris jou en de betrokken docent in elkaars aanwezigheid. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, dan legt StressWise Academy de klacht voor bij een onafhankelijke externe partij, namelijk de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen via de NRTO. Deze commissie neemt een bindend besluit voor alle partijen omtrent de klacht.

StressWise Academy streeft naar een snelle afhandeling van klachten, met voorkeur binnen één maand, tenzij de omstandigheden nauwkeuriger onderzoek behoeven. De beslissing wordt schriftelijk aan de je meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen een week geïnformeerd waarbij het uitstel wordt toegelicht. We geven dan een indicatie wanneer we uitsluitsel verwachten.

Nederlands recht
Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2022, alle binnen StressWise Academy, geldende regelingen betreffende de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken.

Hilversum, Directie StressWise Academy