Weerstand, hoe ga je ermee om als psychosociaal therapeut?

Het negatieve effect van weerstand

Weerstand bij cliënten kan zowel voor de cliënt als de therapie kostbaar zijn. Het maakt de therapie langer en moeizamer. Dit leidt vervolgens tot hogere financiële en emotionele lasten voor de cliënt. Langdurige weerstand vermindert daarnaast ook de kans op een succesvol resultaat. Voor therapeuten betekent weerstand een extra inspanning, wat ten koste kan gaan van andere cliënten. Het is dus essentieel om weerstand snel te herkennen en (met compassie) aan te pakken. Zo houdt je de kosten laag en vergroot je de kans op een succesvol traject.

Het herkennen van weerstand

Weerstand manifesteert zich op verschillende manieren in menselijk gedrag. Weerstand kan opkomen in de vorm van een openlijk afwijzing, maar het kan subtiele ontwijking zijn van bepaalde onderwerpen of oefeningen tijdens de therapie. Om met weerstand om te kunnen gaan, is de belangrijkste stap om het te kunnen herkennen als weerstand. Concrete voorbeelden van weerstand kunnen zijn: vermijdingsgedrag, rationalisaties en plotselinge veranderingen in het gespreksonderwerp. Alert zijn op deze signalen stelt therapeuten in staat om proactief te reageren op de weerstand, zodat je het proces van de cliënt kan bewaken.

Empathie als fundament

Eerst en vooral, empathie tonen tijdens weerstand is essentieel. Het is niet zonder reden dat de cliënt weerstand laat zien. Er is dan sprake van een kwetsbaar gebied, waar iemand vaak goede redenen voor heeft om het te beschermen. Dit kan voortkomen uit vorige ervaringen en overtuigingen die daardoor zijn overgebleven. Het daarbij erkennen van de gevoelens en perspectieven van de cliënt zonder oordeel bouwt vertrouwen op. Dit creëert een veilige ruimte waarin cliënten zich open durven stellen en dat kwetsbare stukje laten zien. Empathie zorgt ervoor dat weerstand niet gezien wordt als obstakel, maar als een begrijpelijke reactie die besproken kan worden.

Communicatievaardigheden aanscherpen

Effectieve communicatie kan je ook helpen in dit proces. Dit omvat actief luisteren, het stellen van open vragen, en het gebruik van reflectieve technieken om begrip te tonen. Door communicatie kunnen therapeuten de onderliggende oorzaken van weerstand verkennen en behandelen.

Flexibiliteit in aanpak

Elke cliënt is uniek, en daarom moet de aanpak flexibel zijn. Therapeuten moeten bereid zijn om hun methoden aan te passen aan de behoeften van de cliënt. Dit kan betekenen dat de focus van de sessies tijdelijk verandert, of dat verschillende technieken worden ingezet om de weerstand te doorbreken.

Samen doelen stellen

Het betrekken van cliënten bij het stellen van doelen kan weerstand verminderen. Dit proces verhoogt hun gevoel van autonomie en controle. Door samen doelen te stellen, wordt de therapie meer samenwerkend en minder iets dat ‘aangedaan’ wordt.

Conclusie

Weerstand van cliënten is een natuurlijk deel van het therapeutische proces. Door deze weerstand met empathie, flexibiliteit, en effectieve communicatie te benaderen, kunnen therapeuten helpen om deze om te zetten in kansen voor groei en zelfinzicht. Het is een gevoelig evenwicht tussen het uitdagen van de cliënt en het bieden van ondersteuning, maar met de juiste vaardigheden en aanpak, is het mogelijk om door weerstand heen te werken en positieve uitkomsten te bereiken.

Ben je na het lezen van dit artikel, geïnteresseerd geraakt in en opleiding tot therapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Ethiek in psychosociale therapie: wat is belangrijk?

Het fundament van ethiek in psychosociale therapie

Ethiek is een belangrijk thema in menselijke relaties op zichzelf. Het is een belangrijk element die als een lijm de sociale cohesie waarborgt. Zonder ethiek van mens tot mens, kom je al snel in een staat van wantrouwen en wanhoop. Zo is het ook als het gaat om de relatie tussen therapeut en cliënt. Ethiek vormt binnen psychosociale therapie het fundament voor de hulpverlening. Het zorgt voor vertrouwen en integriteit in de professionele relatie. Je kan het daarnaast zien als een leidraad die therapeuten helpt bij het nemen van beslissingen en het hanteren van complexe situaties die zich kunnen voordoen tijdens therapie. Centraal in ethiek staat het respecteren van de autonomie, privacy en rechten van de cliënt.

Confidentialiteit en privacy: hoekstenen van vertrouwen

Een van de aspecten van ethisch handelen in psychosociale therapie is het handhaven van vertrouwelijkheid en privacy. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze delen in therapie strikt vertrouwelijk blijft. Een uitzondering hierin is wanneer de cliënt in direct gevaar is. Mocht de cliënt bijvoorbeeld een poging tot zelfmoord willen doen, dan mag je dit wel met derden delen. Ook wanneer de cliënt plannen heeft om anderen iets aan te doen, mag je dit delen met derden. Verder is het niet toegestaan om besproken zaken door te spelen naar anderen. Het respecteren van de privacy van de cliënt draagt bij aan het opbouwen van een veilige therapeutische omgeving waarin openheid en eerlijkheid kunnen ontstaan en ontwikkelen.

Grenzen en dual relationships: het bewaken van professionele afstand

Het is belangrijk voor psychosociale therapeuten om grenzen te stellen en zogeheten ‘dual relationships’ te vermijden. Dit kan namelijk de therapeutische relatie verstoren. Onder ‘dual relationships’ wordt verstaan het aangaan van een dubbele relatie. Dus naast de professionele relatie, bijvoorbeeld ook een vriendschap aangaan. In bepaalde gevallen zoals in oefensessies voor therapeuten in opleiding, kan dit wel acceptabel zijn. Maar verder kan dit de objectiviteit en effectiviteit van de therapie in gevaar brengen. Het handhaven van een professionele afstand is essentieel voor het behoud van de integriteit van de therapeutische relatie.

Culturele sensitiviteit en diversiteit: het erkennen van verschillen

Een ethisch competente psychosociale therapeut erkent en respecteert culturele diversiteit en individuele verschillen bij cliënten. Het is belangrijk om bewust te zijn van de invloed van culturele achtergrond, normen en waarden op het therapieproces. Door culturele sensitiviteit te tonen, kan de therapeut een inclusieve en ondersteunende omgeving creëren waarin cliënten zich gehoord en begrepen voelen. Context blijft een van de belangrijkste componenten in hulpverlening. Zonder context, kunnen we weinig bereiken. De culturele context is daar een belangrijk onderdeel in.

Het belang van voortdurende professionele ontwikkeling

Ethiek in psychosociale therapie vereist een voortdurende toewijding aan professionele ontwikkeling en zelfreflectie. Therapeuten moeten bereid zijn om hun eigen waarden en overtuigingen te onderzoeken en kritisch te evalueren hoe deze van invloed kunnen zijn op hun therapeutisch handelen. Door deel te nemen aan supervisie, training en het bijhouden van ethische richtlijnen kunnen therapeuten hun competentie vergroten en ethische dilemma’s effectief aanpakken. Door je toe te wijden aan een pad als hulpverlener, is het minste wat je kan doen, jezelf blijven ontwikkelen.

Conclusie

Ethiek vormt de kern van professioneel handelen in psychosociale therapie en is essentieel voor het bevorderen van het welzijn van cliënten. Door het naleven van professionele normen en waarden, zoals vertrouwelijkheid, respect voor diversiteit en het bewaken van professionele grenzen, kunnen therapeuten een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin cliënten kunnen groeien en ontwikkelen.

Wil jij een psychosociaal therapeut worden die dit soort ethische belangen waarborgt? Bekijk dan onze opleidingspagina voor ACT & psychosociaal therapeut.

Relational Frame Theory (RFT) in ACT & psychosociale therapie

Relational Frame Theory (RFT) in Psychosociale Therapie

Relational Frame Theory (RFT) is een hoeksteen binnen de psychologie. RFT richt zich op de manier waarop mensen betekenis geven aan hun interne en externe omgeving door taal. RFT suggereert namelijk dat de kern van menselijk begrip ligt in het relationeel kaderen: het vermogen om associaties te leggen tussen verschillende concepten. Deze theorie is belangrijk voor het begrijpen van complexe cognitieve processen en vormt de basis voor verschillende therapeutische benaderingen. Een van de benaderingen die RFT als kern heeft, is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verschillende zuilen van ACT, zoals defusie is gebaseerd op de principes van RFT. Door de werking van taal en cognitie te ontrafelen, biedt RFT waardevolle inzichten in de behandeling van psychologische stoornissen en belemmeringen.

De Betekenis van Perceptual Control Theory (PCT) in relatie tot RFT

Perceptual Control Theory (PCT) werpt licht op hoe mensen hun waarneming sturen om hun doelen te behalen. Deze doelen verschillen per persoon en zijn soms bewust, maar vaak ook onbewust. De PCT ziet gedrag niet als reactie op prikkels, maar als aanpassing van perceptie aan verwachtingen in relatie tot de doelen die ze hebben. Dit inzicht versterkt RFT’s focus op de impact van taal op onze ervaring. Samen suggereren PCT en RFT dat door onze perceptie en houding richting taal te veranderen, we beter kunnen omgaan met onze eigen beleving. Ik zal het concreter maken door middel van een voorbeeld. Een van de doelen die we kunnen hebben is het nastreven van geluk. Alle dingen die ons naar dat doel toebewegen, zullen we benaderen. Terwijl we alle dingen die van dit doel afbewegen, kunnen gaan vermijden. Een herinnering die opkomt die ons doet denken aan een traumatische ervaring, geeft ons een vervelend gevoel. Omdat dit niet resoneert met ons doel, kunnen we de prikkel gaan vermijden (de gedachte). Dus we sturen onze waarneming op die manier (PCT), door de taal (de gedachte) die we koppelen aan onze ervaring (RFT). Door ons bewust te zijn van deze interne processen, kunnen we onze cliënten leren anders te verhouden tot die gedachten.

Acceptance and Commitment Therapy: RFT en PCT in Actie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychosociale therapie die expliciet gebruikmaakt van de principes van RFT en PCT. ACT helpt cliënten om een flexibelere houding aan te nemen ten opzichte van hun gedachten en gevoelens. Het doel is niet om negatieve gedachten te elimineren, maar om te leren ze te accepteren als onderdeel van de menselijke ervaring. ACT moedigt individuen aan om te leven volgens hun waarden, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met psychologische obstakels. Dit proces van acceptatie en toewijding is fundamenteel voor het bevorderen van psychologische flexibiliteit en welzijn. ACT is dus eigenlijk de praktische kant gebaseerd op theoretische modellen als RFT en PCT.

Integratie van RFT en PCT in de opleiding tot psychosociaal therapeut

De integratie van RFT en PCT in onze opleiding onderstreept het belang van een diepgaand begrip van de interactie tussen taal, cognitie, en gedrag. Door onze studenten te onderwijzen in deze theorieën, rusten we ze uit met de kennis en vaardigheden om effectieve interventies te ontwikkelen. Deze benadering benadrukt het belang van een evidence-based praktijk, waarin therapeutische technieken zijn geworteld in wetenschappelijke principes. Studenten leren hoe ze de principes van RFT en PCT kunnen toepassen om cliënten te ondersteunen in hun streven naar een zinvoller en bevredigender leven.

De praktische waarde van RFT in therapie

In de praktijk biedt RFT therapeuten een krachtig kader om de complexe relatie tussen taal, gedachten, en emoties te navigeren. Een veelvoorkomende oefening binnen RFT-gebaseerde therapie is cognitieve defusie. Deze techniek helpt cliënten om een stap terug te doen van hun gedachten en ze te zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen, in plaats van onbetwistbare feiten. Door oefeningen zoals defusie, kunnen cliënten leren om minder te worstelen met hun innerlijke ervaringen en meer energie te steken in acties die in lijn zijn met hun waarden.

Conclusie

In conclusie, de integratie van Relational Frame Theory en Perceptual Control Theory binnen Acceptance and Commitment Therapy biedt een diepgaand kader voor het aanpakken van psychologische uitdagingen. Deze combinatie benadrukt het belang van een bewuste en waardengerichte levenshouding, ondanks de uitdagingen die we tegenkomen. Door deze principes toe te passen in zowel onze opleiding als therapeutische praktijken, kunnen we mensen effectief ondersteunen op hun pad naar een zinvoller en rijker leven. Dit onderstreept de kracht van wetenschappelijk onderbouwde therapieën in het bevorderen van psychologisch welzijn en flexibiliteit.

Leertherapie: wat is het belang in opleiding tot therapeut?

Inzicht in leertherapie

Leertherapie biedt tijdens (en buiten) een opleiding tot therapeut de kans om theoretische kennis en persoonlijke groei te integreren. Het stelt toekomstige therapeuten in staat om hun eigen emotionele reacties, overtuigingen en gedragspatronen te onderzoeken. Deze zelfkennis is essentieel voor het creëren van een veilige, empathische en effectieve therapeutische ruimte voor cliënten. Leertherapie kan je helemaal inrichten zodat het past bij jouw behoeften en stijl. Zo zijn er bijvoorbeeld leertherapeuten in specifieke stromingen, zoals ACT, MOL of RFT. Je kan binnen een stroming de vraagstukken en leerprocessen kiezen die passen bij jouw pad.

De rol van de leertherapeut

De leertherapeut fungeert als een spiegel en als een gids. Op deze manier ondersteunt de leertherapeut de (aspirant) therapeut in zelfonderzoek. Deze ervaren professional biedt niet alleen inzicht en begeleiding, maar moedigt ook aan tot diepgaande zelfreflectie. Dit bevordert een dieper begrip van zichzelf en van de dynamieken binnen therapeutische relaties.

Doelen van Leertherapie

Het doel van leertherapie overstijgt het louter verwerven van kennis. Het is gericht op een holistische ontwikkeling van de toekomstige therapeut, met nadruk op:

 1. Verdieping van zelfinzicht: het verkennen van persoonlijke ervaringen, gevoelens en gedachten verhoogt het zelfbewustzijn. Dit zelfinzicht is cruciaal voor het effectief begeleiden van anderen.
 2. Ontwikkeling van empathie: door eigen therapeutische processen te ervaren, groeit het vermogen om zich in te leven in de belevingswereld van cliënten.
 3. Versterking van professionele identiteit: leertherapie helpt bij het vormen van een duidelijke professionele identiteit als therapeut, wat essentieel is voor authentieke en effectieve therapie.

Leertherapie binnen onze opleidingen

Binnen onze opleidingen is leertherapie een vereiste, ontworpen om de integratie van persoonlijke ervaringen met professionele vaardigheden te ondersteunen. Het biedt een veilige omgeving voor persoonlijke ontwikkeling, essentieel voor het worden van een empathische en effectieve therapeut.

Kosten van Leertherapie

De investering in leertherapie weerspiegelt de waarde ervan voor de professionele ontwikkeling. De kosten variëren afhankelijk van de vorm en de leertherapeut. Je kan het het beste zien als een investering in jezelf. Om de kosten wat meer behapbaar te maken, kan je ervoor kiezen om op een leertherapie weekend te gaan. Dan zijn de kosten doorgaans lager.

Conclusie

Leertherapie is een onmisbaar onderdeel van de opleiding tot therapeut. Het biedt diepgaand inzicht in persoonlijke processen en versterkt de therapeutische vaardigheden door zelf-ervaring. Dit bevordert niet alleen de professionele ontwikkeling, maar verhoogt ook de kwaliteit van zorg voor toekomstige cliënten. Door te investeren in leertherapie, bereiden therapeuten-in-opleiding zich voor op een carrière waarin ze cliënten met empathie, integriteit en deskundigheid kunnen begeleiden. Het stelt hen in staat om authentieke en effectieve therapeutische relaties op te bouwen, essentieel voor het helingsproces. Kortom, leertherapie is een onmisbare stap in het worden van een competente en compassievolle therapeut.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in onze opleiding tot psychosociaal therapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie over de opleiding.

MOL: Een innovatieve aanpak in psychosociale therapie

Wat is MOL?

Method of Levels (MOL) is een relatief nieuwe therapeutische techniek binnen de psychologie, die zich richt op het oplossen van psychologische problemen door het bewustzijn van de cliënt over hun eigen gedachtenprocessen te vergroten. Deze methode is ontwikkeld vanuit de Perceptual Control Theory (PCT), een theorie die suggereert dat psychologisch lijden ontstaat wanneer er een conflict is tussen verschillende niveaus van doelen of waarnemingen binnen een individu. MOL helpt cliënten deze conflicten te identificeren en op te lossen door zelfreflectie en zelfbewustzijn te bevorderen.

Waar komt het vandaan?

MOL vindt zijn oorsprong in de jaren ’70 en is ontwikkeld door William T. Powers, een ingenieur en psycholoog. Hij introduceerde de Perceptual Control Theory, die later de basis vormde voor MOL. Het unieke aan MOL is dat het direct voortkomt uit een wetenschappelijke theorie over hoe de geest werkt, in tegenstelling tot veel andere therapievormen die zijn ontwikkeld vanuit klinische observaties. Dit geeft MOL een sterke theoretische onderbouwing, die vaak als een waardevolle toevoeging wordt gezien in psychosociale hulpverlening.

Hoe wordt het ingezet in psychosociale hulpverlening?

In de praktijk wordt MOL ingezet door therapeuten die samen met de cliënt werken aan het begrijpen en herkennen van conflicterende controleprocessen. Dit gebeurt door middel van gesprekken waarin de cliënt wordt aangemoedigd om zijn of haar gedachten en gevoelens vrij te verkennen, zonder directe sturing of interpretatie door de therapeut. De therapeut helpt de cliënt om aandacht te besteden aan wat er op verschillende niveaus binnen hun percepties gebeurt, waardoor de cliënt zelf inzichten kan ontwikkelen over de aard van hun problemen en mogelijke oplossingen.

Welke houding heb je naar de cliënt?

Een fundamenteel aspect van MOL is de houding van de therapeut ten opzichte van de cliënt. Deze benadering vereist een niet-directieve houding, waarbij de therapeut de rol van begeleider op zich neemt in plaats van expert. Het is cruciaal dat de therapeut de autonomie van de cliënt respecteert en bevordert, hen aanmoedigt om hun eigen weg te vinden in het oplossen van hun psychologische conflicten. Dit creëert een omgeving waarin de cliënt zich veilig en ondersteund voelt om dieper zelfonderzoek te doen.

Welke resultaten levert het op?

Onderzoek naar de effectiviteit van MOL toont aan dat deze methode positieve resultaten kan opleveren voor een breed scala aan psychologische problemen, waaronder angst, depressie en stressgerelateerde stoornissen. Cliënten melden vaak een verhoogd zelfbewustzijn en beter inzicht in hun eigen gedachten en gevoelens. Dit kan leiden tot een afname van psychologisch lijden en een verbetering in algemeen welzijn. Bovendien biedt MOL de mogelijkheid voor cliënten om zelfstandiger om te gaan met toekomstige uitdagingen, aangezien ze vaardigheden ontwikkelen in zelfreflectie en het oplossen van innerlijke conflicten.

Conclusie

Method of Levels is een veelbelovende therapeutische techniek die een unieke aanpak biedt voor het omgaan met psychologische problemen. Door de focus te leggen op zelfreflectie en het oplossen van interne conflicten, biedt MOL cliënten de tools om hun eigen welzijn te verbeteren. Met zijn solide theoretische basis en positieve resultaten in de praktijk, is MOL een waardevolle toevoeging aan de toolbox van psychologische interventies.

MOL wordt ook geïntegreerd in de opleiding tot psychosociaal therapeut. Bekijk deze pagina voor meer informatie over deze opleiding.

Voice Dialogue, wat is het en hoe gebruik je het in therapie?

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue gaat uit van het principe dat we niet één uniforme identiteit hebben, maar dat onze psyche bestaat uit meerdere subpersoonlijkheden. Deze subpersoonlijkheden worden ook wel ‘selves’ of ‘ikken’ genoemd. Elke ‘ik’ heeft zijn eigen perspectief, functie en energie. Zo kan iemand een sterke ‘zorger’ in zich hebben, maar ook een ‘kritische ouder’, een ‘innerlijk kind’, of een ‘avonturier’. Deze delen worden gevormd door onze levenservaringen en spelen een rol in hoe we denken, voelen en handelen.

Wat heb je aan deze methode?

Voice Dialogue biedt diepgaande inzichten in hoe verschillende delen van ons invloed hebben op ons dagelijks leven. Door direct met deze subpersoonlijkheden in gesprek te gaan, kunnen we hun behoeften, angsten, en de wijze waarop ze ons leven beïnvloeden, begrijpen. Dit bewustzijn stelt ons in staat om meer controle te krijgen over ons leven en onze beslissingen. Het helpt bij het herkennen van interne conflicten en biedt tools om deze op een constructieve manier aan te pakken. Daarnaast bevordert het een dieper zelfbewustzijn en zelfacceptatie, doordat we leren alle delen van onszelf te erkennen en waarderen.

Hoe kan je het in psychosociale therapie gebruiken?

Voice Dialogue kan op verschillende manieren binnen de hulpverlening worden ingezet, zoals in psychosociale therapie. Het is bijzonder effectief in het behandelen van persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, relatieproblemen, stressmanagement en het omgaan met levensveranderingen. Hier zijn enkele manieren waarop Voice Dialogue kan worden gebruikt:

 • Bewustwording en integratie: therapeuten gebruiken Voice Dialogue om cliënten te helpen zich bewust te worden van hun verschillende ‘ikken’ en hoe deze hun leven beïnvloeden. Door deze delen te integreren, kunnen cliënten een voller en evenwichtiger leven leiden.
 • Conflictresolutie: Voice Dialogue is effectief in het oplossen van interne conflicten. Door de dialoog tussen tegenstrijdige delen te faciliteren, kunnen cliënten een middenweg vinden die rekening houdt met de behoeften van alle betrokken ‘ikken’.
 • Zelfmanagement: Het helpt individuen beter om te gaan met stress en emoties door een bewuste dialoog met hun innerlijke delen. Dit leidt tot betere zelfregulatie en emotionele veerkracht.
 • Relatieverbetering: Door te werken met subpersoonlijkheden, kunnen cliënten hun eigen gedragspatronen binnen relaties herkennen en aanpassen, wat leidt tot gezondere en harmonieuzere relaties.

Voice Dialogue in opleiding tot psychosociaal therapeut

De methodiek van Voice Dialogue wordt geïntegreerd in de opleiding tot psychosociaal therapeut bij StressWise Academy. Doordat het een belangrijk component is in het integreren van alle delen die we hebben, krijgt het ruimte in de opleiding. Je leest er daarnaast een boek over: ‘Ik (k) en mijn ikken‘ van Kartin Brugman.

Conclusie

Voice Dialogue is een verrijkende benadering die individuen leidt naar authentieke zelfontdekking en persoonlijke groei. Het opent de weg naar de innerlijke wereld, waarbij elke subpersoonlijkheid wordt geëerd en geïntegreerd. Cliënten ervaren verhoogde innerlijke rust, verbeterde relaties en een beter algeheel welzijn. Deze methode nodigt uit tot een holistische kijk op ontwikkeling, waarbij de veelzijdigheid van de menselijke psyche wordt omarmd. Voice Dialogue biedt een pad naar zelfrealisatie, door het bouwen van bruggen tussen verschillende delen van onszelf, en vormt daarmee een cruciale stap naar een vollediger en harmonieuzer leven.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in de opleiding tot psychosociaal therapeut, bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

 

Wat verdient een psychosociaal therapeut (loondienst vs ZZP)?

Wat je verdient in Loondienst

Wanneer je als psychosociaal therapeut in loondienst werkt, betekent dit vaak dat je een vast salaris verdient. Dit salaris kan variëren afhankelijk van factoren zoals ervaring, opleiding, en de instelling waarvoor je werkt. Indien je qua opleiding (en ervaring) een goede basis wil hebben, is het aan te raden om een erkende opleiding te doen. Door een erkende opleiding tot psychosociaal therapeut word je meer gewaardeerd door je werkgever en kan je meer verdienen. Lees hier meer over hoe je een gekwalificeerde therapeut kan worden. Volgens recente gegevens kan het jaarsalaris voor therapeuten in loondienst variëren van ongeveer €30.000 voor starters tot €50.000 of meer voor zeer ervaren therapeuten.

Een groot voordeel van werken in loondienst is de financiële zekerheid die je daarbij krijgt. Je weet namelijk elke maand wat je verdient, zodat je meer overzicht hebt van wat er binnenkomt. Op basis van deze inkomsten kan vervolgens je kosten sturen in je leven. Bovendien zijn er vaak extra voordelen, zoals pensioenopbouw, vakantiegeld, en soms zelfs een dertiende maand. Ben je dus op zoek naar stabiliteit en zekerheid? Dan kan een functie in loondienst iets voor jou zijn.

Verdiensten als ZZP’er

Als ZZP’er zijn de verdiensten vaak variabeler en daarbij minder stabiel en zeker. Je uurtarief als psychosociaal therapeut kan weer sterk verschillen, afhankelijk van je ervaring, specialisatie, en de regio waar je werkt. Tarieven variëren meestal tussen de €80 en €120 per uur. Het belangrijkste is dat je in staat bent om zelf je tarief te bepalen en de vrijheid hebt in het bepalen van je uren. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel in rekening nemen hoeveel je doelgroep bereid is te betalen. Je kan als starter best €150 per uur proberen te vragen. Maar als je doelgroep dat alleen overheeft voor uiterst gespecialiseerde hulpverleners, val je buiten de boot. Je kan hierin natuurlijk testen en uitproberen zodat je zicht krijgt in wat werkt. Bovendien is het belangrijk om een erkende psychosociaal therapeut te zijn. Op die manier kan je je namelijk aansluiten bij beroepsverenigingen als de NFG of de NVPA. Bij onze opleiding ondersteunen we je in dit proces, zodat je je meteen kan aanmelden bij de NFG wanneer je bent afgestudeerd.

Een uitdaging voor ZZP’ers is het managen van onregelmatige inkomsten, vooral tijdens vakantieperioden of wanneer cliënten afzeggen. Daarnaast moet je als ZZP’er zelf zorgen voor je pensioenopbouw en verzekeringen, wat aanzienlijke extra kosten met zich mee kan brengen. Om je als ZZP’er daarin steun te bieden, kan je samenwerken met StressWise voor het verkrijgen van leads. Bovendien kan je je na een opleiding voor het ACT therapeut Register aanmelden. Door dit register vergroot je je zichtbaarheid als psychosociaal hulpverlener in de specialisatie ACT.

Kosten in Rekening Brengen

Zowel voor ZZP’ers als therapeuten in loondienst zijn er kosten waarmee rekening gehouden moet worden. Voor ZZP’ers zijn dit onder andere huur voor praktijkruimte, verzekeringen, bijscholing, en belastingen. Toch heb je wel manieren om je kosten zo laag mogelijk te houden. Een van die manieren is door een praktijk aan huis te hebben, waardoor je geen aparte praktijkruimte hoeft te huren. Ook kan je met een groep ZZP’ers een praktijkruimte huren zodat er minder kosten aan verbonden zijn. Daarnaast kan je dingen als bijscholing vaak als kostenpost opschrijven in je boekhouding. Hierin is het wel belangrijk dat de bijscholing je huidige arbeidspositie verbetert in het veld waarin je werkt. Zie hier ook de directe tekst van de belastingdienst over aftrekbaarheid van bijscholing. Hoe meer je de kosten kan verminderen en afschrijven, hoe meer je in principe verdient in je bedrijf.

In loondienst worden meer van deze kosten gedekt door de werkgever. Zo hoef je geen locatie te regelen, je wordt betaald voor voorbereidingstijd en kan zelfs gesteund worden in bijscholing zodat je een betere therapeut wordt. Tegelijkertijd blijft een deel van je eigen ontwikkeling vaak voor eigen rekening.

Conclusie: Wat verdient beter?

De vraag of je als psychosociaal therapeut beter verdient in loondienst of als ZZP’er hangt af van persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Werken in loondienst biedt financiële stabiliteit en extra voordelen, maar wellicht met een lager potentieel inkomen dan dat van een succesvolle ZZP’er. Aan de andere kant biedt het werken als ZZP’er de mogelijkheid voor een hoger inkomen en meer flexibiliteit, maar met meer financiële onzekerheid en bijkomende kosten.

Ongeacht het pad dat je kiest, het vak van psychosociaal therapeut wordt veelal als belonend ervaren, niet alleen financieel maar ook in de voldoening die het biedt door anderen te helpen. Het is belangrijk om je goed in te lezen en eventueel financieel advies in te winnen om een keuze te maken die het beste past bij jouw professionele en persoonlijke doelen.

Ben je enthousiast geworden om mee te doen met een erkende opleiding tot psychosociaal therapeut? Bekijk dan hier de pagina.

Hoe kun je succesvol aan de slag na een opleiding tot psychosociaal therapeut?

Belang van kwalificaties en ervaring

Voordat je begint, is het essentieel om de juiste kwalificaties en ervaring op te doen. Dit betekent het voltooien van relevante opleidingen en het verkrijgen van de nodige certificeringen. Een erkende opleiding tot psychosociaal therapeut is daarbij van belang. Erkende opleiders zorgen er onder andere voor dat je na je opleiding erkend wordt door beroepsverenigingen zoals NFG. Het voordeel die dit je biedt is dat je cliënten recht hebben op gedeeltelijke vergoeding vanuit bepaalde pakketten bij de zorgverzekeraar. Daarnaast is praktijkervaring van onschatbare waarde. Je leert immers het beste door het te DOEN. Wanneer je een opleiding doet bij een erkende opleider, wordt je in dit proces begeleid. Voor erkende certificering heb je namelijk een minimaal aantal praktijkuren nodig. Indien je meer informatie wil over hoe je een gekwalificeerd therapeut kan worden, bekijk dan dit artikel.

Ontwikkel een Bedrijfsplan

Elke succesvolle onderneming begint met een solide bedrijfsplan. Dit plan bestaat uit bijvoorbeeld je doelgroep(en), de diensten die je aan wil bieden, je prijsstrategie, marketingplan en financiële prognoses. ‘Wat is je ideale cliënt? Hoe kan je die bedienen binnen de limieten van jouw vaardigheden? Welke prijs past daarbij? Hoe wil je die dienst(en) tot die doelgroep(en) brengen?’ Dit zijn belangrijke vragen om als leidraad te gebruiken om een succesvol bedrijfsplan op te zetten in deze branche.

Nakomen van wettelijke verplichtingen rondom privacy

Als erkend psychosociaal therapeut is het verplicht om te voldoen aan de privacywetgeving zoals de AVG. Belangrijke regels die onder deze wet vallen zijn:

 • Persoonsgegevens Beschermen: Als therapeut verwerk en bewaar je gevoelige persoonlijke informatie van je cliënten. Onder de AVG ben je verplicht om deze informatie te beschermen en alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden. Je kan ook niet zonder toestemming gegevens verlenen aan derden, met de uitzondering van autoriteiten die de informatie nodig hebben voor onderzoek rondom strafrechtelijke zaken.
 • Rechten van Cliënten: De AVG geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op toegang, correctie en verwijdering van hun gegevens. Het is belangrijk dat je deze rechten nakomt.
 • Informatiebeveiliging: Je moet passende beveiligingsmaatregelen implementeren om te zorgen voor de veiligheid van de persoonsgegevens die je verwerkt. Voor meer informatie over het beveiligen van de informatie van je cliënten, lees dan dit artikel.
 • Updaten van je kennis: Wet- en regelgeving, vooral op het gebied van gezondheidszorg en privacy, kunnen veranderen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en je praktijk dienovereenkomstig aan te passen.

Voor meer informatie over wetgeving en dingen om rekening mee te houden, bekijk dit artikel.

Bouw een sterke online aanwezigheid op

In het digitale tijdperk is een sterke online aanwezigheid natuurlijk belangrijk. Het is ten eerste goed om een professionele website te bouwen (of te laten bouwen) die je diensten, kwalificaties en contactinformatie duidelijk weergeeft. Een professionele website wekt vertrouwen op en informeert je potentiële cliënt met relevante informatie. Een professionele site werkt het beste wanneer je er een persoonlijke touch aan toevoegt.

Maak daarnaast gebruik van sociale media om je bereik te vergroten en connecties te leggen met potentiële cliënten en collega’s. Je zorgt op deze manier dat je gezien wordt en legt daarbij een basis om goede marketing te doen voor je bedrijf (bekijk ook volgend punt).

Implementeer Effectieve Marketingstrategieën

Marketing is cruciaal voor het aantrekken van nieuwe cliënten. Dit kan variëren van mond-tot-mondreclame tot online marketing zoals zoekmachineoptimalisatie (SEO) en sociale media advertenties. Mond-tot-mondreclame ontstaat het beste doordat je goede resultaten boekt met cliënten in je bedrijf. Ook wanneer je goede social media posts maakt die jouw doelgroep aantrekken, kunnen mond-op-mond worden verspreid.

Het vergroten van je SEO is belangrijk voor je vindbaarheid in Google en andere zoekmachines. Het maken van relevante content die je doelgroep aanspreekt, werkt het beste om je vindbaarheid te vergroten. Deze content kan je op je website plaatsen. Verder zijn er allerlei manieren om de vindbaarheid van je content (en daarbij je site) te vergroten. Lees dit artikel voor een mooie opsomming. Het schrijven van relevante content kan je vervolgens posten op social media met een link naar de pagina op je site. Dit vergroot ten eerste het bereik van de content, maar ten tweede verhoogt dit ook je SEO, doordat er een backlink wordt gekoppeld aan je site.

Creëer een Comfortabele en Professionele Werkruimte

Op het moment dat je cliënten hebt, is het belangrijk om goed te presteren zodat je die cliënten kan behouden en mond-op-mond reclame kan creëren. De inrichting van je werkruimte is daarbij belangrijk. Hoe voelt het aan in de ruimte waar je therapie geeft? Zijn dingen georganiseerd of rommelig? Gezellig of zakelijk? En wat past bij jou doelgroep? Het belangrijkste onderdeel is dat je cliënten zich prettig en veilig voelen in de ruimte, waardoor je een fijne ervaring kan hebben tijdens een traject. Over het algemeen houden mensen ervan om in een rustig en opgeruimde plek ontvangen te worden.

Richt je op een niche

Hulpverlening en therapie in het bijzonder zijn markten waarin veel aanbod is (en daarbij veel concurrentie). Het kan dan lastig zijn om tegen de concurrentie op te boksen wanneer je een brede doelgroep aanspreekt. Voordat je dan een beetje relevant bent, kan je jaren verder zijn. ‘Mensen die psychosociale therapie nodig hebben’ is niet specifiek genoeg. Wat je kan doen is een specifieke doelgroep aanspreken, zoals ‘mensen met perfectionisme’, of ‘studenten met stress’ om twee voorbeelden te noemen. Het is makkelijker om te excelleren in die doelgroep, dan in een brede doelgroep met veel meer concurrentie.

Zorg voor Voortdurende Professionele Ontwikkeling

De wereld van psychosociale therapie is altijd in beweging. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, technieken en methodieken in je vakgebied door regelmatig cursussen en trainingen te volgen. Dit geldt voor vrijwel elk vakgebied: bijscholing is de sleutel tot groei in je bedrijf. Door nieuwsgierig te blijven en de welwillendheid te hebben om bij te leren, blijf je je concurrenten voor.

Evalueer en Pas Aan

Ten slotte, wees bereid om je strategieën en diensten aan te passen op basis van feedback en veranderende omstandigheden. Regelmatige evaluatie van je praktijk, inclusief klanttevredenheid, financiële prestaties en persoonlijke werktevredenheid, is cruciaal. Wees niet bang om aanpassingen te maken in je aanpak, dienstenaanbod of marketingstrategieën om aan te sluiten bij de behoeften van je cliënten en de dynamiek van de markt.

Conclusie

Het opzetten en ontwikkelen van een succesvolle eigen praktijk als psychosociaal therapeut is een uitdagend maar lonend proces. Het vereist een combinatie van deskundige kennis, zakelijk inzicht, en de bereidheid om te leren en aan te passen. Door een duidelijke visie te combineren met strategische planning, voortdurende professionele ontwikkeling, en een sterke focus op klanttevredenheid, kun je een bloeiende praktijk opbouwen die zowel voldoening geeft als een positieve impact heeft op de levens van je cliënten.

In dit dynamische veld is het belangrijk om niet alleen als therapeut, maar ook als ondernemer te groeien. Door je te richten op het opbouwen van sterke relaties met je cliënten, het voortdurend verbeteren van je vaardigheden en het aanpassen aan de veranderende behoeften van de samenleving, kun je een duurzame en succesvolle praktijk opbouwen die een blijvende bijdrage levert aan de psychosociale gezondheid van je gemeenschap.

Bij onze opleiding helpen we je met het opzetten van een eigen bedrijf. Bekijk dan onze pagina voor de opleiding tot psychosociaal therapeut.

Psychosociaal therapeut opleiding: omgaan met emotionele intensiteit

Begrip en Compassie

Een van de belangrijkste aspecten van het omgaan met emotionele intensiteit is het tonen van begrip en compassie. Wanneer een cliënt intense emoties ervaart, is het essentieel dat de therapeut erkent en valideert wat de cliënt voelt. Als therapeut kan je een houding aannemen van compassie en onvoorwaardelijke liefde om op die manier een veilige sfeer te creëren voor je emotionele cliënt. Dit betekent niet dat je in een ‘redder-stand’ gaat staan en probeert de emotie minder te maken. Het is juist belangrijk om cliënten te laten doorvoelen wat er in zichzelf gebeurt. Daarbij is het goed om te realiseren dat emoties soms weggestopt kunnen zijn en dat wanneer een cliënt ze ervaart, dit als een bevrijding kan zijn. En tegelijkertijd óók intens, waardoor het belangrijk is om de ruimte te bewaken zodat dit proces vloeiend kan verlopen. Het kan zijn dat compassie een moeilijk onderdeel is voor jou in je hulpverlening, dan kan het behulpzaam zijn om een compassietraining te volgen.

Oefeningen rondom emoties

Het kan behulpzaam zijn om wat technieken in je arsenaal als therapeut te hebben om cliënten te ondersteunen in het doorvoelen van emoties.  Dit kunnen ten eerste oefeningen zijn die direct betrekking hebben op de emotie, zoals een acceptatieoefening van de lastige emotie. Ten tweede kunnen dit ook oefeningen zijn die de cliënt helpt om meer aanwezig te zijn in het hier-en-nu. Dit kan bijvoorbeeld gaan over mindfulnessoefeningen die de cliënt helpen gegrond te zijn in het huidige moment. Dit soort oefeningen kan de cliënt helpen om de intensiteit aan te kunnen en de emoties goed te doorleven.

Grenzen Stellen

Het stellen van grenzen is bijzonder belangrijk als het gaat om het ervaren en uiten van emoties in therapie. Door duidelijke grenzen te stellen, kunnen therapeuten een veilige ruimte creëren waarbinnen cliënten hun emoties kunnen verkennen en uiten. Het is essentieel dat een therapeut duidelijk maakt welke mate van emotionele expressie passend en veilig is binnen de therapeutische omgeving. Bovendien draagt het stellen van grenzen rondom emotionele expressie bij aan het leerproces van de cliënt; het helpt hen om hun eigen grenzen in het dagelijks leven te herkennen en te respecteren. Dit is een cruciale vaardigheid voor emotioneel welzijn en voor het opbouwen van gezonde relaties buiten de therapie. Het handhaven van deze grenzen vereist daarbij een zekere mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de therapeut, omdat elke cliënt uniek is in zijn of haar emotionele ervaringen en behoeften.

Empathisch Luisteren

Empathisch luisteren is een andere essentiële vaardigheid die behulpzaam kan zijn aangaande emotionele intensiteit. Dit begrip betekent actief luisteren; echt proberen te begrijpen wat de cliënt doormaakt en met inlevingsvermogen reageren. Maar wél met een gezonde afstand. Empathie kan namelijk al snel sympathie worden, waarin je gaat meevoelen met de cliënt. Het is juist belangrijk om op die afstand te blijven, zodat je niet wordt meegenomen in de emotionele staat van je cliënt. Het is daarnaast ook belangrijk om niet te snel met oplossingen of adviezen te komen. In plaats daarvan is het goed om eerst volledig te horen wat de cliënt te zeggen heeft. We kunnen als therapeuten soms te snel iemand willen helpen. Vanuit de beste intenties natuurlijk. Maar een resultaat hiervan is dat cliënten op die manier aan hun ervaring voorbij kunnen gaan. Ook is het dan mogelijk dat ze afhankelijk van jou als therapeut worden. Dit terwijl je eigenlijk cliënten wil helpen zichzelf te kunnen helpen.

Zelfbewustzijn van de Therapeut

Therapeuten moeten zich ook bewust zijn van hun eigen emoties en reacties. Zelfbewustzijn is cruciaal om te voorkomen dat persoonlijke emoties of vooroordelen de therapie beïnvloeden, vooral in momenten van emotionele intensiteit. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je zelf wordt aangeraakt in een bepaald pijnpunt door de cliënt. In dat soort momenten is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen emotionele staat en mogelijke reactie. Op die manier kan je zorgen dat de sessies minder worden beïnvloed door je eigen emotionele ervaringen. Tegelijkertijd kan het ook gebeuren dat je soms wel wordt beïnvloed en dat is ook oké. Je kan dat zien als een leerproces. Hulpmiddelen die je daarbij kunnen helpen zijn intervisie, supervisie en leertherapie.

Cultuur- en Contextbewustzijn

Een bewustzijn van culturele en contextuele factoren is ook essentieel. Emotionele expressie en regulatie kunnen namelijk sterk variëren afhankelijk van culturele achtergronden en persoonlijke geschiedenis. Het is goed voor therapeuten om bewustwording te creëren rondom de relevante verschillen. Op die manier kan je je benadering aanpassen zodat het beter past bij je cliënt. Om een voorbeeld te geven, kan je hier een stuk lezen over culturele verschillen rondom depressie.

Continue Professionele Ontwikkeling

Tot slot is voortdurende professionele ontwikkeling een nodig onderdeel. Het bijwonen van workshops, trainingen en conferenties helpt therapeuten om hun vaardigheden bij te schaven en up-to-date te blijven met de nieuwste technieken en onderzoek in hun veld. Dit stelt hen in staat om onder andere beter om te gaan met de uitdagingen die gepaard gaan met emotionele intensiteit in therapie.

Conclusie

In de complexe wereld van therapie vormt het omgaan met emotionele intensiteit een sleutelcomponent. Begrip en compassie zijn daarbij essentiële elementen. Het erkennen en valideren van wat cliënten voelen, zonder daarbij in de ‘reddersrol’ te schieten, creëert een veilige ruimte voor emotionele expressie. Het belangrijkste daarbij is om cliënten de ruimte te geven hun emoties te ervaren en te doorvoelen, wat soms kan voelen als een bevrijdende, maar tegelijkertijd ook intense ervaring. Dit proces vraagt om een delicate balans tussen empathie en het bewaken van professionele grenzen. De therapeut moet hierbij alert blijven op eigen emoties en vooroordelen om de therapie niet negatief te beïnvloeden. Doorlopende professionele ontwikkeling, zoals compassietraining, en het blijven reflecteren op persoonlijke ervaringen en voorkeuren, zijn essentieel in dit voortdurende leerproces. Zo wordt therapie een plek waar veiligheid en groei hand in hand gaan, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.

Heeft dit artikel je nieuwsgierig gemaakt naar onze opleiding tot psychosociaal therapeut? Bekijk dan hier onze pagina.

Welke methodieken leer je in de psychosociaal therapeut opleiding?

De derde golf van cognitieve gedragstherapie (CGT)

De derde-generatie cognitieve gedragstherapie (CGT), ontstaan in de late jaren ’90, volgde op de tweede golf van CGT uit de jaren ’60 en ’70. Deze tweede golf, waar pioniers als Aaron Beck en Albert Ellis het voortouw in namen, combineerde cognitieve theorieën met gedragstherapie tot een nieuwe methodiek. Het richtte zich vooral op het beïnvloeden van gedachten en overtuigingen om gedrag te veranderen. De derde golf van CGT reageerde op de beperkingen van eerdere methodes en bracht een meer holistische kijk op psychische gezondheid. Het legt de nadruk op mindfulness, acceptatie, en de relatie tussen therapeut en cliënt. Methodieken zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Metacognitieve therapie (DBT) van deze golf benaderen de wisselwerking tussen gedachten, emoties en lichaam op een flexibele manier. Ze moedigen aan om ervaringen te accepteren in plaats van ertegen te vechten, wat leidt tot een dieper pad van welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

De versterking van psychosociale therapie door de derde golf van CGT

Psychosociale therapie en de derde generatie cognitieve gedragstherapie (CGT) hebben veel gemeen in hun aanpak van psychische gezondheid. Beide erkennen de ingewikkelde relatie tussen een individu en zijn omgeving. De derde golf CGT, die zich focust op mindfulness, acceptatie en de therapeutische relatie, is een waardevolle toevoeging aan psychosociale therapie. Deze methoden kijken naar alle aspecten van het mens-zijn: denken, emoties, lichaam en sociale interacties. Door technieken van de derde golf CGT te gebruiken in psychosociale therapie, kunnen therapeuten hun cliënten beter helpen. Ze leren daarbij cliënten niet alleen hun gedrag te begrijpen en te veranderen, maar ook om op een bewuste en accepterende manier om te gaan met gedachten, emoties en relaties. Deze combinatie verbetert de ondersteuning van cliënten in hun streven naar een gebalanceerd en vervuld leven, met aandacht voor hun volledige psychosociale omgeving.

Hoe gaat StressWise Academy om met dit soort methodieken binnen de opleiding?

StressWise Academy legt de basis in Acceptance & Commitment Therapy in haar opleidingen, waaronder de ACT & Psychosociaal Therapeut opleiding. Wij kiezen in het specifiek voor echt omdat ACT erg effectief is gebleken in het helpen van mensen met psychosociale problemen. Zo ondersteunt het mensen om hun gedachten en emoties te accepteren, in plaats van ertegen te vechten. Deze therapie helpt mensen psychologisch veerkrachtiger te worden door ze te leren bewust en aanvaardend te leven. ACT moedigt mensen aan om keuzes te maken die in lijn zijn met hun persoonlijke waarden, wat leidt tot een rijker en betekenisvoller leven. Bovendien biedt het concrete hulpmiddelen en technieken om beter om te kunnen gaan met dagelijkse stress en psychologische uitdagingen, wat het een praktische keuze maakt voor veel cliënten én hulpverleners.

Dat betekent niet dat we geen waarde zien in andere methodieken. Zo introduceren we ook andere methodieken zoals MOL en Voice Dialogue in onze opleidingen. Daarnaast gebruiken we oefeningen die ook voorkomen in andere methodieken. Bovendien vragen we van onze studenten om aanvullende literatuur te lezen die bij hen past als persoon. Het komt vaak voor dat er door studenten dan ook boeken worden gelezen die niet onder ACT vallen. Op deze manier moedigen we onze studenten aan om hun eigen stijl te ontwikkelen die past bij wie ze zijn. Om jou als lezer een idee te geven om wat voor soort methodieken dit kan gaan, informeren we je in dit artikel verder. In een notendop wordt beschreven wat elke methodiek inhoudt, welke voordelen het heeft en voor wat voor wie het effectief is gebleken. Al deze methodieken zijn ontstaan uit of sluiten goed aan bij de derde golf van CGT. We beginnen bij onze basis: ACT.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Kern: ACT legt de nadruk op het accepteren van negatieve gedachten en gevoelens als een onvermijdelijk onderdeel van het menselijk bestaan en het zich committeren aan acties die overeenstemmen met persoonlijke waarden. Deze benadering gebruikt mindfulness-technieken en gedragsverandering om psychologische flexibiliteit te verhogen.

Voordelen: ACT is een bewezen effectieve methodiek in het verhogen van aanpassingsvermogen en het omgaan met fysieke en psychische pijn. Het helpt individuen om een rijk en zinvol leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van pijnlijke ervaringen.

Voor Wie: Bijzonder geschikt voor mensen met angststoornissen, depressie, stressgerelateerde problemen, en ook voor diegenen die worstelen met een laag zelfbeeld en persoonlijke waardenconflicten.

Method of Levels (MOL)

Kern: Method of Levels (MOL) is een therapievorm die zich richt op het bewustmaken van conflicterende gedachtenpatronen die psychologische distress veroorzaken. Het is gebaseerd op Perceptual Control Theory, die stelt dat psychologische problemen ontstaan wanneer er een conflict is tussen verschillende niveaus van doelen of waarnemingen in iemands geest.

Voordelen: MOL is een unieke methodiek in zijn flexibele, cliëntgestuurde benadering, waarbij de therapeut de cliënt volgt in het gesprek zonder een vooraf bepaalde agenda of richtlijn. Dit bevordert diepe zelfreflectie en inzicht, wat leidt tot een betere psychologische afstemming en het oplossen van interne conflicten.

Voor Wie: Zeer geschikt voor individuen die zich gevangen voelen in cycli van interne conflicten, die moeite hebben met het identificeren van de oorzaak van hun psychische problemen, of die een meer exploratieve en inzichtgevende therapievorm zoeken. MOL kan daarnaast ook effectief zijn voor mensen die traditionele vormen van therapie als te gestructureerd of beperkend hebben ervaren.

Voice Dialogue

Kern: Voice Dialogue is een therapeutische methodiek die zich richt op het verkennen van de verschillende ‘subpersoonlijkheden’ of ‘stemmen’ binnen een individu. Deze methode, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone, helpt cliënten om bewust te worden van en te communiceren met deze verschillende aspecten van zichzelf, vaak aangeduid als ‘ikken’. Lees op deze pagina meer over Voice Dialogue.

Voordelen: Voice Dialogue faciliteert een diep zelfbewustzijn en zelfacceptatie door cliënten te helpen de dynamiek tussen hun verschillende subpersoonlijkheden te begrijpen. Dit proces stelt cliënten in staat om onbewuste patronen te herkennen en meer evenwichtige beslissingen te nemen. Het bevordert ook empathie en begrip voor verschillende aspecten van het zelf, wat leidt tot een grotere innerlijke harmonie.

Voor Wie: Bijzonder effectief voor mensen die worstelen met innerlijke conflicten, zelfontdekking, en persoonlijke groei. Het is ook waardevol voor diegenen die hun zelfkennis willen verdiepen en een evenwichtiger gevoel van zelf willen ontwikkelen. Voice Dialogue is nuttig voor mensen die verschillende, soms tegenstrijdige, delen van hun persoonlijkheid willen integreren en harmoniseren.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Kern: MBCT combineert elementen van traditionele CGT met mindfulness-praktijken. Het is specifiek ontworpen om terugval bij depressie te voorkomen door het bevorderen van bewustzijn van de huidige ervaring en het doorbreken van de automatische negatieve gedachtepatronen. Daarnaast helpt het ook in het voorkomen van terugval in burn-out.

Voordelen: Het helpt aanzienlijk bij het verlagen van het risico op terugval bij depressie en bevordert een grotere emotionele stabiliteit en innerlijke ruimte.

Voor Wie: Zeer effectief voor mensen die meerdere episoden van depressie hebben ervaren en voor degenen die willen werken aan het verbeteren van hun emotionele bewustzijn.

Compassion-Focused Therapy (CFT)

Kern: CFT is een methodiek ontworpen om mensen te helpen compassie te ontwikkelen voor zichzelf en anderen, vooral in situaties waarin zelfkritiek en schaamte overheersen.

Voordelen: Verhoogt zelfcompassie en empathie, vermindert zelfkritiek, en verbetert het algemene gevoel van welzijn.

Voor Wie: Nuttig voor individuen met een hoge mate van zelfkritiek, zelfhaat of schaamte, en voor degenen die moeite hebben met het tonen van compassie voor zichzelf en anderen.

Metacognitieve Therapie (MCT)

Kern: MCT is een methodiek die concentreert zich op het veranderen van de manier waarop mensen denken over hun denken, met een speciale focus op het verminderen van piekeren en rumineren. Het benadrukt het belang van het beheersen van metacognities – de gedachten die we hebben over onze gedachten. Het boek ‘leef meer, denk minder‘ gaat diep in op deze methode.

Voordelen: MCT is effectief in het reduceren van aanhoudende negatieve gedachten en het bevorderen van een gezondere denkwijze. Het helpt mensen hun mentale processen te herkennen en zich anders te verhouden tot die processen.

Voor Wie: Vooral nuttig voor mensen met een gegeneraliseerde angststoornis, depressie, en voor diegenen die last hebben van chronische piekergedachten.

Conclusie

Psychosociale therapie binnen onze opleidingen worden sterk gevormd door het gedachtegoed die voort is gekomen uit de derde golf van CGT. In plaats van gedachten te veranderen of af te wijzen, creëren we openheid en acceptatie van gedachten, emoties en gebeurtenissen. Tegelijkertijd leer je om mensen te helpen om stappen te ondernemen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling als persoon. Een aantal methodieken die in lijn liggen met de derde golf van CGT en waarvan veel elementen van terugkomen in onze opleidingen zijn ACT, MCT, MOL, Voice Dialogue, MBCT en CFT. Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geraakt over de opleiding tot psychosociaal therapeut? Bekijk dan hier de pagina.